Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mike's just for Men

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: Een afspraak tussen 2 partijen, in dit geval is een bestelling plaatsen op de website een overeenkomst tussen consument en Mike’s Just For Men.
 2. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 3. Consument: Een persoon die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf, in dit geval is de consument een koper.
 4. Dag: Werkdag.
 5. Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en/of geleverd worden.
 6. Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de aankoop.
 7. Ondernemer: De persoon die producten aan consumenten aanbiedt.
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Mike’s just for Men
Vestigingsadres: Middeldijkerplein 97-99, 2993 DL Barendrecht
Telefoonnummer: 0180 – 84 21 49
E-mailadres: webshop@mikesjustformen.nl
KvK-nummer: 73623156
Btw-identificatienummer: NL859605395B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod en prijzen

 1. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. 
 2. Alle prijzen worden getoond inclusief 21% BTW, deze wordt ook getoond op het factuur.
 3. Prijzen van het assortiment kunnen elk moment veranderd worden zonder dat de ondernemer de consument hierover informeert. Aanbiedingen vallen ook onder deze regeling.
 4. Als de prijs van een artikel veranderd na het sluiten van een overeenkomst blijft de prijs gelden die tijdens het sluiten van deze overeenkomst betaald is.
 5. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 6.  

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument de betaling en de daarbij behorende voorwaarden heeft voltooid.
 2. De ondernemer bevestigd de overeenkomst via elektronische wijze op het e-mailadres dat de consument heeft opgegeven. Zolang de ontvangst van de bestelling nog niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de consument elektronisch betaald, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op elektronische wijze meesturen:
 • Het bezoekadres van de vestiging waar de consument met klachten en vragen terecht kan.
 • De voorwaarden en informatie over het gebruik maken van het herroepingsrecht van de consument of een duidelijke melding waarop staat dat deze uitgesloten wordt van het herroepingsrecht.
 • De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en eventuele kortingen; en de eventuele kosten voor aflevering.
 1.  

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De 14 dagen bedenktijd gaat in op de dag dat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de kenmerken en pasvorm van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefenen herroepingsrecht

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van het retourportaal voor herroeping.
 2. De consument zendt het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en (indien mogelijk) verpakking en de door de ondernemer verstrekte duidelijke instructies.
 4. Het risico voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moeten dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te betalen.

Artikel 9 - Verplichting van de ondernemer bij herroeping

 1. De ondernemer stuurt na ontvangst van de retouraanvraag een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer betaald de geretourneerde artikelen terug binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de artikelen, exclusief de eventuele leveringskosten en/of retourkosten.
 3. De eventuele leverings- en retourkosten worden verrekend met het terug te betalen bedrag.
 4. De ondernemer mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.
 5. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. 
 6. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan de volgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht.
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 • Producten waarvan de originele labels en prijskaartje zijn afgehaald.
 • Producten die met opzettelijke reden beschadigd of kapot zijn.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het aflveradres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

Artikel 12 - Betaling

 1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen direct betaald te worden na het plaatsen van een bestelling. Tenzij er een ander gekozen betaalmiddel is gebruikt die de ondernemer beschikbaar heeft gesteld.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in de betaalgegevens aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure.
 2. Klachten moeten volledig en duidelijk omschreven worden.
 3. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

BLACK FRIDAY WEEK BIJ MIKE'S

Shop deze week alle artikelen voorzien van dit label ➡️ “BLACK FRIDAY” met 20% korting! (dit geldt dus ook op onze SALE artikelen) 🤑

Je hebt nog:

Dagen
Uren
Minuten
Seconden